Skip to content

Stadgar för Drivers Against Child Abuse

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet samt med särskild målsättning att hjälpa barn och unga under 18 år via stöttning till föräldrar eller hjälp att komma till rätt instans vid olika processer.
D.A.C.A är en partipolitisk, etnisk och religiös obunden organisation.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar och är indelad i ett flertal regioner.

3 § Beslutande organ

Beslutande organ är Original 10 och resterande styrelse, remitterande är årsmöte eller extra årsmöte.
Original 10 är som beslutande organ intakt under 10 år efter bildandet.
Medlem i Original 10 kan bara utesluta annan medlem om 51% (51%= 40% plus ordförande) röstar för detta under ett extra inkallat styrelsemöte och påfallande årsmöte eller extra inkallat årsmöte.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av protokollförd styrelsemedlem och kassör var för sig.
Dessa utses i samband med konstituerande möte och har separat protokoll.

5 § Ingen i organisationen är avlönad för sitt engagemang och all eventuell vinst går tillbaka till organisationen.

Huvudstyrelsen ingår i alla regioner och har rätt att närvara vid möten samt har rösträtt.
Huvudstyrelsen finns till för distrikten som stöd och är rådgivande.
Kostnadsersättning utgår till styrelsens medlemmar vid möten, träffar etc.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31/12

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet.
Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11a § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer som fyllt 20 år.
Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.
För medlemskap krävs det att man har en landsvägsregistrerad motorcykel eller amerikanare, Hot Rod eller liknande fordon, samt ej har medlemskap i annan bil/mc-klubb annat än märkesrelaterad.
Medlemskap kan även sökas av medåkande där kravet är mins B-körkort.
Beslut om medlemskap fattas av varje region, överklagan kan göras till Huvudstyrelsen.
För att bli fullvärdig medlem genomgår man en prospekttid omfattande minst 12 månader.

11b § Medlemsåtagande

Medlem åtar sig att följa D.A.C. A`s syfte och mål.
Medlem tillåts inte driva egna initiativ under D.A.C.A`s namn/klubbmärke utan att det skriftligen är sanktionerat av huvudstyrelsen tillsammans med regionerna och får inte användas i annat än D.A.C.A`s syften.

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för ett verksamhetsår eller släpar med två (2) månadsavgifter utan att ha kontaktat styrelsen får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
Erlagda avgifter återbetalas ej till enskild medlem.

13 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Medlem kan vid grov överträdelse uteslutas på plats, Erlagda avgifter återbetalas ej till utesluten medlem.

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, skall deltaga i den årliga sammankomsten som sker under sensommaren varje år på olika platser i landet via lottning på årsmötet. Deltagandet sker med viss subventionerande för boende. Anmälan går ut 3 månader innan den går av stapeln.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Medlem skall omedelbart efter utträde eller uteslutning, per rekommenderat brev återsända alla organisations patchar.

FÖRENINGENS DISTRIKT

15 § Distrikt

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas av huvudstyrelse.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av huvudstyrelsen.
 • Styrdokumenten beslutas av styrelsen
 • Skall arbeta själva för att skapa nätverk inom regionen, kontakta relevanta myndigheter för tillstånd som finansieras och ansöks via huvudstyrelsen i god tid innan aktuell aktivitet genomförs.
 • Ansvara för att själva ta fram information om utbildningar, föreläsningar som handlar om mobbning
 • Ansvara för egna korteger inom ramen för vår verksamhet.
 • Ansöka om ersättning för att hyra/arrendera mark för årliga sammankomsten från huvudstyrelsen senast 3 månader innan sammankomsten.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • Har inte rätt att säga upp enskild medlem utan måste kontakta huvudföreningen med information som tar ärendet vidare.

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

16 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via sociala media och på organisationens hemsida.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

17 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 20 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

19 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 9 § första stycket och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet.
Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet.
Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad.
Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

§ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

22 § Årsmötets upplägg

Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 2. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

c)Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Val av

 1. a) Fastställande av President D.A.C.A Sweden för 10 år
 2. b) Fastställande av Original 10 samt President och VP för distrikt och Sweden Group som styrelse för D.A.C.A Sweden för 10 år
 3. c) val av två medlemmar till styrelsen en för 1 år och en för 2 år
 4. d) 1 revisor för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid via sociala medier och hemsidan.
Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i eventuell framtida föreningslokal eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §.

REVISORER

23 § Revision

 • Räkenskaperna ska granskas av extern revisor.
 • För att granska verksamheten väljs på årsmötet en fullvärdig medlem som intern revisor.
 • Den interna revisorn har rätt att ta del av aktivitetsplaner och styrelsens protokoll fortlöpande under året. På begäran ska även övriga handlingar gällande verksamheten överlämnas. Revisorn har rätt vid behov delta på styrelsens möte. Revisionen ska avse hela D.A.C. A.’s verksamhet och överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande Sweden President samt övriga ledamöter ur Original 10 tillsammans med regionspresidenterna och Secretary Sweden samt Ledare Team 1.
Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ny befattningshavare i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och förbereda årsmöte.

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.